Talmidim

תלמידם 

From the Hebrew root word “limmud” meaning “instructed”.  Strong”s #8527.  Pronounced tal mee DEEM.  Singular talmid.

Talmid (discipel)

In Johannes 1:35 – 43 komen we het begrip ‘discipel’ tegen:  “De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.

In het Jewish New Testament wordt hier gesproken over talmidim, wat meervoud is van talmid. Het woord “discipel” wat letterlijk leerling betekend slaagt er niet in om de rijkdom van de relatie tussen een Rabbi en zijn talmidim over te brengen. Een rabbi trok zijn volgelingen aan en deze gaven zich vol overgave over aan hem (niet in een hersenloze wijze, zoals dat  vandaag de dag gebeurt in sommige sekten). De essentie van de relatie was er een van vertrouwen en wel op alle terreinen van het leven, en het doel was om als talmid te worden zoals je rabbi, in kennis, in wijsheid en in ethisch gedrag. Tijdens het proces steeds bij de leraar aanwezig zijn, samen eten, slapen enz. Als leerling ga je helemaal op in de gewoonte en dus leer van de leraar. “Jezelf onderdompelen”

Yeshua nam ook van zijn discipelen, 12 apostelen in totaal. In het Jewish Bible wordt hier het woord; emissaries voor gebruikt. Dit betekent weer ‘bode, afgezant’. Dat is dus even wat meer dan een simpele leerling. Deze 12 bleven dan ook bij Hem 3 jaar lang, dag in dag uit. ( af en toe ging wel 1 weg, maar die kwam altijd weer terug. Deze ene was Judas Iskariot ) Zodoende werden zij volledig ingewijd en vervuld in Zijn Leer.

Mattheus 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. Hier staat dat Yeshua tegen zijn leerlingen (talmidim ) zegt dat zij de mensen van alle natiën tot leerlingen moeten maken en compleet in moeten wijden ( onderdompelen, helemaal opgaan/overgaan in ) in de realiteit van de Liefde, de Wijsheid en de Wil van God!  Hier wordt letterlijk gezegd dat wanneer je de Leer via Yeshua compleet hebt begrepen en dus ook compleet naleeft, je dit over moet brengen aan diegene die dit ook willen leren en een talmid wil worden. Je kunt geen leraar zijn van een Leer die je niet begrijpt!