jun 24

Kirk Franklin – Imagine Me

Imagine me
Loving what I see when the mirror looks at me ‘cause I…
I imagine me
In a place of no insecurities
And I’m finally happy ‘cause
I imagine me

Letting go of all of the ones who hurt me
‘Cause they never did deserve me
Can you imagine me?
Saying no to thoughts that try to control me
Remembering all you told me
Lord, can you imagine me?
Over what my mama said
And healed from what my daddy did
And I wanna live and not read that page again

Imagine me, being free, trusting you totally, finally I can
Imagine me
I admit it was hard to see
You being in love with someone like me
But finally I can
Imagine me

Being strong
And not letting people break me down
You won’t get that joy this time around
Can you imagine me
In a world (in a world) where nobody has to live afraid?
Because of your love, fear’s gone away
Can you imagine me?

Letting go of my past
And glad I have another chance
And my heart will dance
‘Cause I don’t have to read that page again

Imagine me, being free, trusting you totally, finally I can
Imagine me
I admit it was hard to see
You being in love with someone like me
But finally I can
Imagine me

Imagine me, being free, trusting you totally, finally I can
Imagine me
I admit it was hard to see
You being in love with someone like me
But finally I can
Imagine me

Gone, gone, it’s gone, all gone

jun 23

‘The Holy Spirit Is In You’ Bill Johnson

jun 22

Michael Heiser – Why did Jesus use Psalm 82:6 in John 10:34?

jun 21

Israel map throughout history

jun 20

What Is The Bible?

jun 19

How To “Disarm” An Unbeliever

jun 18

Three Quran Verses Every Christian Should Know (David Wood)

jun 17

Denk aan de dingen van vroeger (deel 6)

Voor we doorgaan even wat duidelijk maken: wie is Satan of Lucifer eigenlijk ?

Ooit was satan heilig en genoot hemelse eer, maar door zijn trots en ambitie om als de Almachtige te zijn, viel en trok daarmede ook een ​​schare engelen mee; nu is hij de kwaadaardige overste van de machten rondom ons, en is de onheilige god van deze wereld.

Hij is de grootste verleider van de mensheid geworden, de vijand van God en Zijn Zoon Yeshua, de aanklager van de heiligen, de auteur van alle valse godsdiensten, de belangrijkste macht van de huidige afvalligheid; de heer van de antichrist, en de auteur van alle machten en duisternis. Bestemd echter tot de uiteindelijke nederlaag door de hand van Gods Zoon, en het oordeel van een eeuwige rechtvaardigheid in de hel, een plaats voorbereid voor hem en zijn engelen.

God ontkent de persoonlijkheid van satan niet. Job 1:6-8 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de  aarde en van het rondwandelen erover.    De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op  Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad…….

Later in het verhaal, merkt de Bijbel op: “Satan onder hen kwam ook, om zich voor de Here te presenteren” Job 2: 1 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de HEERE.

In Zacharia’s visioen, de hogepriester Jozua: Zacharia 3:1-2 “Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

De HEERE zei echter tegen de satan:  De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?”

In Mattheüs 4 lezen we over “De verzoeking in de woestijn” Wanneer Jezus verleid wordt door satan, gebruikt Jezus vijf keer persoonlijke voornaamwoorden in zijn gesprek met satan. Matt. 4: 7 en 10  Jezus zei tegen hem: “Er staat eveneens geschreven:  U zult de Heere, uw God, niet verzoeken…..  Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven:  De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”

Zijn intelligentie komt tot uiting in zijn vermogen om de Schrift te onthouden. Toen hij Jezus in verleiding wilde brengen (Mattheus 4: 6), noemde hij een uit zijn context gehaald vers uit Psalm 91:11 en 12 “ Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot”.

Op die wijze wilde hij gezag geven aan zijn verleiding. Zijn superieure intellect wordt verder aangetoond door zijn vermogen, om zich te organiseren met 1/3 van de engelen onder zijn gezag.

De Bijbel portretteert ook de verleidingen van de duivel in termen als “listig, sluw en stiekem” (Efeziërs 6:11), “diepzinnig” (Openbaring 2:24), en “geniepig” (2 Korinthiërs 2:11).

Jezus waarschuwde Petrus voor de emotionele kant van satan, toen hij hem zei: “…de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.” (Lukas 22:31). Jacobus beschrijft in Jacobus 2:19 (Dood geloof) de geïdentificeerde emotionele angst van alle gevallen engelen. “ U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook  de demonen geloven dit, en zij sidderen ”. Zij hebben ook het gevoel van pijn, omdat ze op een dag “dag en nacht worden gepijnigd tot in alle eeuwigheid” Openbaring 20:10 “ En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid ”.

Het is de wil van satan welke satan het beste karakteriseert. Jesaja benoemd de val van satan  als gevolg van zijn poging om de plaats van God in de hemel in te nemen. Satan onthulde zijn egoïstische natuur met de uitroep: “ Ik zal ” vijf keer te lezen in Jesaja 14: 13-14.

De apostel Paulus identificeerde in het hoofdstuk “vereisten voor de opzieners en voor de diakenen”  ook trots als de zonde van satan lees 1 Timoteüs 3: 6.

 

WORDT VERVOLGD

jun 16

Zac Poonen – Who is Stronger the Devil or Sexual Lust?

jun 15

Our World Hasn’t Seen Anything on this Scale! (2017-2018)

Lukas 21: 5-36

De verwoesting van Jeruzalem voorzegd
5 En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij:
6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.
7 En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?
8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.
9 En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.
10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.
12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.
13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.
16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.
17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.
18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

De grote verdrukking
20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.
23 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

De wederkomst
25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen.
30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.
31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is.
32 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.

Waakzaamheid
34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.
35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.
36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Oudere berichten «